Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) upravuje podmínky pro nákup v kamenných obchodech JD krejčovství, které provozuje 1. Klub českých gentlemanů s.r.o., se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 01910680.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“) ve smyslu zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v pl. znění. Prodávajícím ve smyslu těchto obchodních podmínek je: Právnícká osoba: 1. Klub českých gentlemanů s.r.o. Sídlo: Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 01910680 E-mailová adresa: jirka@jdkrejcovstvi.cz Telefon: +420 776 378 341 (dále jen „prodávající“).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), vše ve znění příslušných směrnic Evropské unie.

1.4 V obchodních podmínkách použité pojmy „zboží“ a „výrobek“ označují shodně plnění prodávajícího pro kupujícího.

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou kupujícímu k dispozici ve všech provozovnách prodávajícího a na žádost kupujícího mu bude umožněno si z těchto pořídit kopii na svůj vlastní náklad.

2. Vymezení pojmů, postup uzavření kupní smlouvy a realizace zakázky

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných subjektů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny v bodě 1.2 výše.

2.2 Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt.

2.3 Kupující – jiný subjekt než spotřebitel je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se předmět koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.5 Cena uvedená v zakázkovém listu při objednávce je vypočtená na základě předběžné kalkulace zakázky a může dojít k její změně maximálně do výše 10 %. Pokud k takové změně dojde, bude o tom zákazník vyrozuměn telefonicky či prostřednictvím e-mailu na kontaktní údaje uvedené v zakázkovém listu. Konečné ceny zboží jsou uváděny bez DPH, neboť prodávající je ke dni zveřejnění těchto obchodních podmínek není registrovaným plátcem DPH.

2.7 Průběh realizace zakázky je následující. Zákazník v rámci objednávky specifikuje veškeré detaily zakázky – především látku, styl a střih objednaných produktů. Obleky, košile a kabáty jsou šity metodou Made to Measure či Bespoke. Tělesné míry, na základě kterých jsou produkty ušity, dodá kupující prodávajícímu nebo jsou kupujícímu nabrány v prodejně před uzavřením kupní smlouvy. Podpisem zakázkového listu s jasně uvedenými parametry objednávky kupující potvrzuje správnost svých tělesných měr. Po zhotovení zakázky je zákazník prodávajícím vyzván na zkoušku, v rámci které jsou v případě potřeby realizovány drobné úpravy produktů prodávajícím zdarma. Po realizaci úprav je zakázka předána zákazníkovi.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy a úhradou zálohy na kupní cenu vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a případně dopravné, je-li zboží dodáváno na jiné místo než je provozovna prodávajícího.

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované na základě specifikace v zakázkovém listu a na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží prosté vad a uzpůsobené požadavkům kupujícího. Kupující má možnost si před převzetím zhotoveného zboží takové zboží v provozovně prodávajícího vyzkoušet. Prodávající každému kupujícímu zajistí ke zkoušce odpovídající a důstojné podmínky. Převzetím zboží po takové zkoušce kupující stvrzuje, že v okamžiku přední zboží prodávajícím do dispozice kupujícího tento převzal předmět koupě bez vad a v souladu se specifikací na zakázkovém listě.

3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

3.5 Od uzavřené kupní smlouvy nelze dle § 1837 písm. d) občanského zákoníku odstoupit, neboť se má za to, že zboží dodávané prodávajícím je zhotovené na personifikovanou objednávku na míru objednanou kupujícím jejíž parametry jsou stanoveny v zakázkovém listě. Prodávající je vázán parametry uvedenými v zakázkovém listě ke dni jeho podpisu kupujícím.

4. Platba za zboží

4.1 Kupující je povinen při objednávce uhradit zálohu ve výši minimálně 50% celkové ceny zakázky. Kupující začne na zakázce pracovat až po obdržení zálohové platby od zákazníka.

4.2 Doplatek celkové ceny zakázky je splatný před předáním hotové zakázky. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny, není-li dále stanoveno jinak.

4.3 Kupující může uhradit platbu dle odst. 4.1 a 4.2 v hotovosti nebo bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího 278820839/0300

5. Termín a způsob dodání

5.1 Zboží bude zákazníkovi předáno v provozovně, ve které bylo objednáno, obvykle ve lhůtě do 8 týdnů od úhrady zálohy (dále jen „termín dodání zboží“), maximálně však do 12 týdnů od úhrady zálohy. Úhradou zálohy se rozumí připsání zálohy na účet prodávajícího či datum realizované platby v hotovosti.

5.2 Prodávající není v prodlení po dobu, ve které zákazník nereaguje na výzvu k převzetí zboží.

5.3 Zboží může být kupujícímu zasláno na adresu, kterou uvede v zakázkovém listě, avšak kupující je povinen uhradit předem celkovou cenu zakázky společně s náklady na jím zvolený typ dopravy.

6. Vrácení zboží

6.1 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zhotoveného pro jeho osobu, pokud již prodejce započal se zhotovením zakázky. Za zahájení zhotovení zakázky se považuje okamžik, ve kterém dodavatel objedná materiál pro zhotovení zakázky, případně okamžikem zahájení prací na objednávce.

6.2 V případě splnění zákonných podmínek dle ObčZ pro vrácení zboží, bude kupujícímu na jím určený účet vrácena finanční částka na úhradu kupní ceny po odpočtu nákladů prodávajícího spojeného s vrácením zboží.

7. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

7.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď úpravou věci, opravou či její výměnou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

7.4 Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny nevhodnou nebo neodbornou manipulací nebo porušením pokynů uvedených v prodejním a uživatelském řádu prodávajícího.

7.5 Prodávající se vždy bude snažit provézt takové požadované úpravy produktů, které jsou realizovatelné a v souladu s potvrzenou objednávkou uvedenou v zakázkovém listě. Prodávající není povinen realizovat úpravy z důvodu výrazné změny tělesných měr zákazníka od okamžiku objednávky do okamžiku předání hotové zakázky a dále úpravy zásadně měnící původní styl zakázky (Např. zákazník při objednávce zvolí přiléhavý střih produktů, avšak po zkoušce bude požadovat střih uvolněný).

7.6 U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

7.7 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodnými užíváním nebo nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací a úmyslným poškozením.

7.8 Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele (jak je definován v bodě 2.2 výše) 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt (jak je definován v bodě 2.3 výše) 6 měsíců.

7.9 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

7.10 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.11 V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží bude při řešení reklamace postupováno v souladu s platnými předpisy.

7.12 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím návštěvy obchodu, kdy kupující prodávajícímu předá reklamované zboží, lhůta pro vyřízení reklamace běží dnem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. V případě dodání zboží kupujícímu je tento oprávněn učinit reklamaci formou, kterou obdržel předmět koupě. Reklamované zboží bude prodávajícímu dodáno bez zjevných nečistot či dalších hygienických závad. V případě nesplnění této povinnosti kupujícího nebude reklamace řešena a zboží bude kupujícímu na jeho náklady vráceno k odstranění hygienických závad.

7.13 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele do 2 pracovních dnů, ve složitých případech do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím k reklamačnímu řízení. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady odborníkem mimo obchodní společnost prodávajícího. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – jinému subjektu.

>

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami se užije občanský zákoník v platném znění a zákon na ochranu spotřebitele. Pro rozhodování sporů z právních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím je příslušný obecný soud. Pro mimosoudní řešení sporů z právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím v postavení spotřebitele je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

8.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

8.3 Kupující není oprávněný bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu. V takovém případě je povinen prodávající splnit svou notifikační povinnost vůči dlužníkovi.

8.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).

9.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi: Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

9.3 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.4 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač při návštěvě webových stránek prodávajícího. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.5 Pro online inzerci využíváme kromě jiného také reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen "remarketing"). Poskytovatelem remarketingu jsou tyto společnosti: Google Ireland, Ltd.; Seznam.cz, a.s. Naše textové a grafické reklamy se zobrazují v síti partnerských webů společnosti Google Ireland, Ltd. a v obsahové síti společnosti Seznam.cz, a.s. Pro službu remarketing je využita cookie třetí strany. Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google.

Zveřejněno v Praze dne 1.05.2017 1.klub českých gentlemanů s.r.o.